Privacybeleid (Beleid Bescherming Persoonsgegevens)

Dit privacybeleid informeert u over de soorten Persoonlijke Informatie [1] ("PI") en Persoonlijke Gezondheidsgegevens [2] ("PGG") die Field Trip Health Inc. ("Field Trip", "wij" of "ons") verzamelt, gebruikt en openbaart, en informeert u verder over de keuzes die u heeft met betrekking tot dergelijk gebruik en openbaarmaking, en hoe u die informatie kunt corrigeren.

Van tijd tot tijd kunnen we wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid. Het privacybeleid is actueel vanaf de "laatst herziene" datum die onderaan deze pagina verschijnt. We behandelen PI en PGG op een manier die in overeenstemming is met het privacybeleid waaronder het is verzameld, tenzij we uw toestemming hebben om het anders te behandelen.

Verantwoording

We doen er alles aan om de privacy en veiligheid van uw PI en PGG te beschermen. We zijn toegewijd aan het nakomen van onze verplichtingen onder de Europese wetgeving inzake gegevensprivacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2018, Artikel 16 VWEU (AVG). De hieronder uiteengezette principes bepalen de manier waarop we PI of PGG verzamelen, gebruiken, opslaan en openbaar maken die wordt verkregen tijdens de ontwikkeling, verkoop, promotie en distributie van onze diensten.

Identificeren van Doeleinden

We identificeren de doeleinden waarvoor we uw PI of PGG gebruiken op het moment dat we dergelijke informatie van u verzamelen en in elk geval uw toestemming vragen voorafgaand aan dergelijk gebruik. We gebruiken uw PI en PGG over het algemeen voor de volgende doeleinden (de "Doeleinden"):

Kennis en toestemming

Over het algemeen verkrijgen we uw toestemming voordat we uw PI of PGG voor welk doel dan ook verzamelen of in ieder geval gebruiken. U kunt ons mondeling, elektronisch of schriftelijk uw toestemming geven. De vorm van toestemming die we zoeken, inclusief of deze expliciet of impliciet is, hangt grotendeels af van de gevoeligheid van de PI of PGG en de redelijke verwachtingen die u in die omstandigheden zou kunnen hebben. In beperkte omstandigheden kunnen we op een derde partij vertrouwen om uw toestemming te verkrijgen voor het delen van uw PI of PGG met ons. U kunt uw toestemming intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen. U mag uitdrukkelijk aangeven dat uw persoonlijke gezondheidsinformatie niet zonder uw toestemming mag worden gebruikt of vrijgegeven voor gezondheidsdoeleinden. Niettegenstaande het bovenstaande, kunnen we geanonimiseerde gegevens delen om bij te dragen aan verbeteringen, onderzoek en algemene kennis over behandelingen en therapieprogramma's; in dergelijke situaties zal Field Trip Health Inc. redelijke stappen ondernemen om persoonlijk identificeerbare informatie te verwijderen voordat dergelijke resultaten extern worden gedeeld.

Beperken van verzamelen

We verzamelen uw PI en PGG altijd op eerlijke en wettige wijze. We kunnen PI of PGG rechtstreeks van u en / of van derden verzamelen, waar wij (en / of die derden) uw toestemming hebben verkregen, of zoals anderszins vereist of toegestaan ​​door de wet.

Gebruik, openbaarmaking en retentie beperken

De informatie die we van u vragen, wordt uitsluitend gebruikt voor de Doeleinden zoals hierboven beschreven; we zullen uw toestemming vragen voor andere doeleinden.

We zorgen ervoor dat alle gelieerde ondernemingen en andere derde partijen die zijn ingeschakeld om namens ons diensten uit te voeren en die PI of PGG te zien krijgen, contractueel verplicht zijn om de bedoeling van dit privacybeleid en onze privacypraktijken na te leven.

We zullen uw PI en PGG gebruiken, openbaar maken of bewaren zolang als nodig is om de Doeleinden te bereiken zoals hierboven beschreven en zoals toegestaan ​​of vereist door de wet.

Over het algemeen maken we PI of PGG alleen bekend aan dergelijke personen waarvoor u uw toestemming geeft. Niettegenstaande het voorgaande:

Nauwkeurigheid

We proberen ervoor te zorgen dat alle beslissingen met betrekking tot uw informatie zijn gebaseerd op nauwkeurige en tijdige informatie. Hoewel we ons best zullen doen om onze beslissingen te baseren op nauwkeurige informatie, vertrouwen we erop dat u alle materiële informatie vrijgeeft en ons op de hoogte stelt van alle relevante wijzigingen.

Beveiligingen

We hebben fysieke, organisatorische, contractuele en technologische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om uw PI en PGG te beschermen tegen verlies of diefstal, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, kopiëren, gebruik of wijziging. De enige werknemers die toegang krijgen tot uw PI en PGG zijn werknemers op een 'need-to-know' basis en / of wiens taken dergelijke informatie redelijkerwijs vereisen.

Openheid

Informatie over ons beleid en onze praktijken met betrekking tot het beheer van persoonlijke gezondheidsinformatie / individuele PI en PGG is beschikbaar voor het publiek op onze externe website en van de privacyfunctionaris.

Individuele toegang

Als u een schriftelijk verzoek indient om uw tot dan toe verzamelde, gebruikte of openbaar gemaakte ​​PI of PGG in te zien, zullen we u dergelijke PI of PGG verstrekken voor zover wettelijk vereist. We zullen een dergelijke PI of PGG aan u ter beschikking stellen in een vorm die algemeen begrijpelijk is, en we zullen eventuele afkortingen of codes uitleggen.

Compliance

We raden u aan om contact met ons op te nemen als u vragen of opmerkingen heeft over uw privacy of ons privacybeleid. We zullen uw zorgen over elk aspect van onze omgang met uw informatie onderzoeken en beantwoorden.

Alle opmerkingen, vragen, zorgen of klachten met betrekking tot uw PI en PGG, dit privacybeleid of onze privacypraktijken, moeten worden doorgestuurd naar onze functionaris op het volgende e-mailadres: privacy.nl@fieldtriphealth.com

We zullen proberen binnen 30 dagen na ontvangst op al uw schriftelijke verzoeken te reageren. We zullen u schriftelijk informeren als we niet binnen deze termijn aan uw verzoeken kunnen voldoen. U heeft het recht om binnen deze termijn een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP); https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Hoe lang bewaren we je gegevens

Volgens de wet moeten we je gegevens 20 jaar bewaren. Of langer als dat nodig is voor een goede hulpverlening. De periode van bewaren start op het moment dat je behandeling of begeleiding bij ons is afgerond. Voor dossiers van minderjarigen start deze termijn als de patiënt de meerderjarig (18 jaar) wordt.

Correctie en toevoeging

Vind je dat gegevens feitelijk onjuist in je dossier staan? Dan kun je de behandelaar vragen deze te corrigeren. Ook kun je je verklaring in het dossier laten opnemen. Is je behandelaar het niet met je eens?

Vernietiging

Je hebt het recht om voor het einde van de wettelijke bewaartermijn (delen van) je dossier te laten vernietigen. Voordat we het dossier vernietigen vragen we je een verklaring te ondertekenen. Daaruit blijkt dat je het besluit tot vernietigen vrijwillig en bewust van alle gevolgen hebt genomen. Een gevolg is bijvoorbeeld dat de behandeling niet verder kan als er geen dossier is.

Gegevens overdragen

Je hebt het recht hebt om PI mee te nemen en over te dragen aan een andere (zorg)aanbieder. Dit recht geldt niet voor het hele medische dossier. De PI die je zelf actief en bewust hebt verstrekt kun je meenemen en overdragen aan een andere (zorg)aanbieder. Hetzelfde geldt voor de gegevens die je indirect hebt verstrekt. Denk bijvoorbeeld aan de gegevens van een bloeddrukmeter. Andere gegevens zoals: besluiten, de ziekte die is vastgesteld, vermoedens of behandelplannen die je behandelaar opstelt, vallen niet onder het recht op ‘overdraagbaarheid’.

[1] "persoonlijke informatie (PI)" - "geregistreerde informatie over een identificeerbaar individu." Enkele voorbeelden zijn: huisadres, telefoon, e-mailadres; geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, gezondheidsinformatie, religie; aantal werknemers, arbeidsverleden; meningen, financiële gegevens en persoonlijke gezondheidsinformatie.

[2] “persoonlijke gezondheidsgegevens (PGG)” - Informatie over een persoon, levend of overleden en in mondelinge of geregistreerde vorm. Het is informatie die een individu kan identificeren en die betrekking heeft op zaken als de fysieke of mentale gezondheid van het individu, het verlenen van gezondheidszorg aan het individu, betalingen of het in aanmerking komen voor gezondheidszorg met betrekking tot het individu, de donatie door het individu van een lichaamsdeel of lichaamsstof, en het gezondheidsnummer van het individu. PGG kan informatie zijn over een arts of andere zorgverlener, een ziekenhuismedewerker, een patiënt of een familielid van een patiënt. Voorbeelden van PGG zijn een naam, medisch dossiernummer, nummer van de ziektekostenverzekering, adres, telefoonnummer en PGG met betrekking tot de zorg van een patiënt, zoals bloedgroep, röntgenfoto's, raadplegingsnotities, enz.