Patiënteninformatie klachtenregeling

De medewerkers van Field Trip Health doen hun uiterste best om je goede zorg en hulp te bieden. Toch kan het zijn dat je achteraf niet volledig tevreden bent over een behandeling. Aan je opmerkingen of klacht wordt een groot belang gehecht. Allereerst omdat Field Trip Health het belangrijk vindt, dat je tevreden bent. Daarnaast biedt dit de mogelijkheid om de zorgverlening te verbeteren.

Hieronder lees je wat je kunt doen met je klacht of opmerkingen.

Voorleggen aan je zorgverlener

Wanneer je niet tevreden bent over een behandeling, is het raadzaam hier niet mee rond te blijven lopen. Veel klachten zijn gebaseerd op miscommunicatie of een verschillend verwachtingspatroon. Field Trip Health stelt voor, dat je in zo’n situatie contact opneemt met je behandelaar om dit te bespreken, zodat je in de gelegenheid bent om gehoord te worden.
De ervaring heeft geleerd dat een groot deel van de klachten op deze manier verholpen kan worden.
Als je er samen met je behandelaar niet uitkomt, dan heb je de mogelijkheid om je klacht voor te leggen aan de hoofdbehandelaar, de zorgcoördinator of de vertrouwenspersoon. Wanneer je een klacht indient, dan wordt door de hoofdbehandelaar, vertrouwenspersoon of zorgcoördinator ernaar gestreefd om zo snel als mogelijk en maximaal binnen zes weken tot een oplossing te komen.

Klachtenfunctionaris

Als je er samen met je behandelaar en hoofdbehandelaar, of de vertrouwenspersoon of zorgcoördinator niet uitkomt, dan heb je de mogelijkheid om je klacht voor te leggen aan een klachtenfunctionaris. Een klachtenfunctionaris is een onafhankelijke professionele bemiddelaar, die samen met jou en je zorgverlener kan werken aan een oplossing. Ook bij de inschakeling van een klachtenfunctionaris, wordt ernaar gestreefd om binnen zes weken tot een oplossing te komen. De klachtenfunctionaris moet de klager voorlichten, ondersteunen, adviseren, begeleiden en bemiddelen: alles gericht op een oplossing. Indien je contact wilt opnemen met de klachtenfunctionaris, dan kun je dit doen via:
www.degeschillencommissiezorg.nl

Geschillencomissie

Indien je er samen met de klachtenfunctionaris en je zorgverlener niet uitkomt, kun je contact opnemen met de geschillencommissie. Deze geschillencommissie is een onafhankelijke organisatie die een uitspraak doet over de gegrondheid van een klacht, in bepaalde gevallen kan de geschillencommissie een schadevergoeding toekennen.

Field Trip Health heeft voor het behandelen van geschillen een overeenkomst gesloten met de geschillencommissie zorg. De geschillencommissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en twee leden van wie één met een medische achtergrond. Wanneer een geschil wordt ingediend zal onderzoek worden gedaan naar de oorzaken van de klacht. Afhankelijk van de aard van het geschil wordt door de voorzitter bepaald hoe de commissie tot een uitspraak komt. Meer informatie over de werkwijze van de geschillencommissie kun je vinden op de website www.degeschillencommissiezorg.nl  Tevens staat hier informatie over hoe je een geschil kunt indienen.

Tot slot

Houd tot slot nog rekening met de volgende punten:

❖    Field Trip Health vindt het belangrijk dat je tevreden bent over de geleverde zorg. Wanneer je open bent over je ervaringen, help je jouw behandelaar om dit doel te realiseren.

❖    Het samen met een klachtenfunctionaris werken aan het oplossen van je klacht, zorgt er niet voor dat je recht tot het indienen van een geschil vervalt.

❖   Mocht je een geschil indienen, dan moet je rekening te houden met een termijn van zes maanden waarbinnen de geschillencommissie tot een uitspraak komt. Je wordt in dat geval verzocht om de geschillencommissie inzage te geven in je medisch dossier.


De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing voor het indienen van een klacht of geschil via de geschillencommissie:

1. Geschillen tussen cliënt en zorgaanbieder over (de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot) door de zorgaanbieder te leveren of geleverde diensten en zaken, kunnen zowel door de cliënt als door de zorgaanbieder aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Zorg Algemeen, (Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag).

2. Een geschil wordt door de Commissie slechts in behandeling genomen, indien de cliënt zijn klacht eerst bij de zorg aanbieder heeft ingediend.

3. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil binnen 12 maanden na de datum waarop de cliënt de klacht bij de zorgaanbieder indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Commissie aanhangig worden gemaakt.

4. Wanneer de cliënt een geschil aanhangig maakt bij de Commissie, is de zorgaanbieder aan deze keuze gebonden. Indien de zorgaanbieder een geschil aanhangig wil maken, moet hij de cliënt schriftelijk of in een andere passende vorm vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De zorgaanbieder dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de gewone rechter aanhangig te maken.

5. De Commissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Commissie wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de Commissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

6. Uitsluitend de hierboven genoemde Commissie dan wel de gewone rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Wij gebruiken cookies om het gebruik van jouw browser ervaring te optimaliseren. Door het gebruik van deze website ga je akkoord met onze Cookie Policy.

AccepterenWeigeren